انیمیشن های شمارنده

انیمیشن شمارنده پیش فرض

324 مشتری
421 پروژه
40267 خط کد نوشته شده
749 پیتزای سفارش داده شده

شمارنده انیمیشنی

شمارنده انیمیشنی با آیکون در مرکز

324 مشتری
421 پروژه
40267 خط کد نوشته شده
749 پیتزای سفارش داده شده

شمارنده انیمیشنی

شمارنده انیمیشنی با آیکون سمت راست

324 مشتری
421 پروژه
40267 خط کد نوشته شده
749 پیتزای سفارش داده شده

شمارنده انیمیشنی

شمارنده انیمیشنی با آیکون سمت چپ

324 مشتری
421 پروژه
40267 خط کد نوشته شده
749 پیتزای سفارش داده شده

شمارنده انیمیشنی

شمارنده انیمیشنی پیش فرض با حاشیه

324 مشتری
421 پروژه
40267 خط کد نوشته شده
749 پیتزا سفارش داده شده

شمارنده انیمیشنی

شمارنده انیمیشنی با آیکون درمرکز با حاشیه

324 مشتری
421 پروژه
40267 خط کد نوشته شده
749 پیتزا سفارش داده شده

شمارنده انیمیشنی

شمارنده انیمیشنی با آیکون سمت راست با حاشیه

324 مشتری
421 پروژه
40267 خط کد نوشته شده
749 پیتزا سفارش داده شده

شمارنده انیمیشنی

شمارنده انیمیشنی با آیکون سمت چپ با حاشیه

324 مشتری
421 پروژه
40267 خط کد نوشته شده
749 پیتزا سفارش داده شده